Projekt

Kes me oleme [Ülevaade]

Me oleme rahvusvaheline akadeemiline kogukond, keda huvitab kultuurilise teisitimõtlemise uurimine Ida-Euroopa sotsialismi tingimustes.

Me arvame, et enne 1989. aastat tähendas kultuur Ida-Euroopas enamat kui pelgalt sotsialistlikku realismi ja igavat propagandakunsti: hoolimata sotsialistlike režiimide rangest kontrollist edenesid teatud ajal ja kohtades alternatiivsed kultuurisündmused.

Me viime läbi uuringuid Ida-Euroopa endiste sotsialismimaade kultuurilise opositsiooni rikkaliku ja värvika pärandi kohta, õppides tundma ja võrreldes kultuurilist opositsiooni iseloomustavaid kollektsioone.

Me jutustame lugusid mitte-konformistlikust avangardsest kunstist, religioossetest liikumistest, kodanikualgatustest mitteametliku hariduse ja kirjastamise levitamisel, dissidentlikest liikumistest, underground punk- ja rockbändidest, alternatiivsetest elukorraldustest, isegi uudsetest spirituaalsetest tegevustest ja paljust muust.

Me loome esimese sidusandmebaasi nii online kui offline kujul era- ja avalike kollektsioonide kohta Euroopas, mis annavad tunnistust erinevate kultuurilise opositsiooni vormide püsimajäämisest endistes sotsialismimaades.

Me näitame kuidas need kollektsioonid toimivad, milliseid funktsioone täidavad oma ühiskonnas, kuidas esitlevad oma valdkonda ning uurimistulemusi kodumaisele ja  rahvusvahelisele avalikkusele.

Me teadvustame kommunistlike režiimide aegseid teisitimõtlemise vorme ja säilitame neid kui osa meie ühisest Euroopa pärandist!

Me tahame kultuurilise teisitimõtlemise elavaks muuta!

Ühinege COURAGE registriga! – Esitage oma kogu   Võtke kontakti

COURAGE (“Cultural Opposition – Understanding the CultuRalHeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries“ ehk „Kultuuriline opositsioon – teisitimõtlemise kultuuripärandi mõistmine endistes sotsialismimaades”) on kolmeaastane rahvusvaheline uurimisprojekt, mida rahastatakse Horizon 2020 teaduse ja innovatsiooni programmi raames.

Põhiinformatsioon

COURAGE
Kultuuriline opositsioon – teisitimõtlemise kultuuripärandi mõistmine endistes sotsialismimaades
Grandileping nr: 692919
Projekti veebilehekülg: http://cultural-opposition.eu
Tegevuse alguskuupäev: 1. veebruar 2016
Tegevuse lõppkuupäev: 31. jaanuar 2019
Partnerite arv: 12
Eeldatavad kulud (EUR): 2 484 917.50
Teema: Kultuuriline opositsioon endistes sotsialismimaades
Tegevuse liik: Teadus ja innovatsioon
Call: H2020-REFLECTIVE-2014-2015/H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/440-reflective-4-2015.html
Käesolevat projekti rahastab EL Horizon 2020 teaduse ja innovatsiooni programmi grandileping nr 692919.

Eesmärgid

COURAGE loob laiahaardelise online andmebaasi (digitaalregistri) olemasolevatest, ent  hajutatud kollektsioonidest, mis kirjeldavad kultuurilise opositsiooni vorme endistes sotsialismimaades, tehes need seeläbi kättesaadavamateks.

Kollektsioone analüüsitakse laiemas sotsiaalses, poliitilises ja kultuurilises kontekstis. Kultuurilise opositsiooni ajalooliste lähtekohtade ja pärandi erinevate vormide hindamine teeb võimalikuks nende kollektsioonide laiema leviku ja suurendab nende tähendust, mis on projekti peamiseks eesmärgiks.

COURAGE uurib

 1. Euroopa endiste sotsialismimaade kultuurilise opositsiooni liikumisi iseloomustavate era- ja avalike kollektsioonide teket ja arengut, pöörates erilist tähelepanu sellele, kuidas toimus üleminek opositsioonist peavoolu, privaatsest kasutusest avalikku;
 2. kollektsioonide poliitilist ja sotsiaalset rolli ning nende kasutust enne 1989. aastat ja sealt alates, ühtlasi fikseeritakse riiklikke pingutusi nende kollektsioonide hoidmisel, korrastamisel ja täiendamisel;
 3. eksiili rolli kollektsioonide toetamises, säilitamises ja levitamises raudse eesriide taga ja uuesti kodumaal, samuti väliskogukondade poolt tekitatud kollektsioonide kasutamist;
 4. kuidas on materiaalne kultuur dokumentide, esemete ja audio-visuaalse filmimaterjali näol esindatud: mida peeti ja mida mitte kollektsioneerimise ja säilitamise vääriliseks, milliseid objekte hinnati potentsiaalse ajalooallikana, millised jäeti kõrvale või eemaldati;
 5. kuidas on kollektsioonid organiseeritud ja korrastatud, kas nii nagu need esitati, eriti puudutab see kasutamise ja viitamise süsteeme: kuidas materjal on kogutud?;
 6. kollektsiooniga tegelenud isikute sotsiaalset tausta ja elukäiku;
 7. seotud institutsioonide ja huvirühmade sotsioloogiat, nende õiguslikku raami, finantstausta, omandiõigust ja juhtimist; kollektsioonide kasutajaskonna sotsiaalset ja kultuurilist kooslust ning ajaloo-alastes ja kultuuriloolistes uurimustes kasutamise viise;
 8. erinevat tüüpi kollektsioonide vahelise koostöö ja koostoime võimalikkust: missugused on olemasolevad ja võimalikud koostöö ja avaliku esitluse vormid, kuidas panustada strateegiate arendamisse tugevdamaks kollektsioonide-vahelist koostööd.

Partnerid

MTA BTK– Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences (Ungari)

IFIS PAN – Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences (Poola)

TCD – Trinity College Dublin (Iirimaa)

IOS Regensburg – Institute for East and Southeast European Studies, University of Regensburg (Saksamaa)

MTA TK – Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences (Ungari)

LII – Lithuanian Institute of History (Leedu)

CUNI – Charles University in Prague (Tšehhi)

UB – University of Bucharest (Rumeenia)

HIP – Croatian Institute of History (Horvaatia)

Comenius University in Bratislava (Slovakkia)

The University of Oxford (Inglismaa)

MTA SZTAKI – Institute for Computer Science and Control

Kohtumised [Sündmused]

TEGEVUSED

COURAGE arendab järgmisi innovaatilisi tegevusi:

Me loome veebipõhise andmebaasi

Me käivitame veebiportaali, et suurendada kollektsioonide vahelist koostööd

Me koostame veebipõhiseid õppematerjale

Me avaldame käsiraamatu

Me kureerime näitusi

Me organiseerime filmifestivale

Me õpetame huvirühmadele, ekspertidele ja kasutajatele registri kasutust ja sellega ühinemist.

Kollektsioonid [Register]

COURAGE tähendab registrit.

Kollektsioonide sidusandmebaas (register) annab rikkalikku ja kasulikku informatsiooni huvitavamate kultuurilist opositsiooni kajastavate kollektsioonide kohta eesmärgiga edendada koostööd, luua võrgustikke, õppida ja teha uurimistööd.

COURAGE loob kollektsioonide registri, mis suhestub kultuurilise opositsiooni erinevate vormidega laial geograafilisel alal, hõlmates EL liikmesriike ja potentsiaalseid liikmesriike endisest sotsialismimaade blokist. Me loome ühtlustatud kirjeldused kollektsioonidele ja vahenditele, mis teevad registri lihtsasti kasutatavaks ja uuritavaks. Meie lähenemisviisi kõige uuenduslikum aspekt seisneb sotsiaalsetes ja kultuurilistes praktikates, mis kaasnevad kollektsioonide kasutamisega, suurendades usku arhiivi võimesse olla mineviku varaait.

Seega ulatub projekt kultuurilise opositsiooni kollektsioonide registri loomisest palju kaugemale. See edastab nüansirikkama arusaama sellest, kuidas need kollektsioonid toimivad ja milliseid funktsioone vastavas ühiskonnas täidavad, omades ühtaegu laiemat tähendust kodumaisele ja rahvusvahelisele avalikkusele. Analüüsi peamiseks eesmärgiks on uurimisala laiendamine ja kollektsioonide mõju suurendamine, hinnates ajaloolistele algallikatele tuginevalt kultuurilise opositsiooni erinevate vormide pärandit tervikuna.

Kas teie arvates on üks oluline kollektsioon registrist puudu?

ÜHINEGE registriga COURAGE!

 

Näitus

COURAGE tähendab näitust.

Näitus võimaldab juurdepääsu seni vähetuntud kultuurilise opositsiooni tippteostele ning avab selle liikmete erinevaid huvipakkuvaid eluviise läbi paeluva visuaalse filmimaterjali ja vastselt avatud arhiividokumentide kaudu.

COURAGE loob nii online kui offline ehk veebipõhise ja rändnäituse vormi laiemale avalikkusele. Näitused eksponeerivad opositsioonikultuuri “salajasi radu”: riikideüleseid seoseid, Ida-Lääne vahelist kommunikatsiooni ja sellega põimunud subkultuure (punk- ja hipiliikumine, hulkurlus, jazz´i-turneed, kirikulaagrid). Ulatame käe noortele, poliitilise alatooniga linlikele subkultuuridele ja arendame uuenduslikke meetodeid, et koondada kollektsioone ja nende haldajaid. Kutsume üles sündmuste tunnistajaid ja kaasaegseid, kohalikke kogukondi ja erakogude omanikke esitlema oma kollektsioone eksponaatidena ka näitustel.

Poliitika

COURAGE tähendab uut poliitikat.

Poliitilised dokumendid aitavad otsustajatel ja rahastajatel ära tunda kultuurilise opositsiooni kollektsioonide sotsiaalset mõju ja kasulikkust ning hoolitseda foorumite eest, kus arutada ühishuvi pakkuvaid projekte.

Riikide aruanded poliitikakujundajatele selgitavad kontseptsioone ja institutsioone, mis on neid kollektsioone kujundanud ja arendanud hilis-sotsialismi perioodist kuni käesoleva ajani.  Selgitatakse välja peamised osalejad, nende lootused ja strateegiad. Toimunud muutused paigutatakse kollektsioonide poliitilisse, õiguslikku, majanduslikku ja kultuuriloolisse konteksti.

COURAGE valmistab poliitikakujundajate jaoks ette rea soovitusi, mis puudutavad  kollektsioonide tulevikku suunatud olulise tähtsusega küsimusi. Pakutakse välja võimalusi kultuurilise opositsiooni pärandi kasutamiseks, eriti näitust Euroopa Ajaloo Majas.

 

Uurimistöö

COURAGE tähendab uurimistööd.

Uurimistöö toob kokku tippasjatundjad endise kultuurilise opositsiooni alal, et koostada kõrgetasemeline ja olulist teavet sisaldav uuenduslik ja detailirikas käsiraamat.

Käsiraamatu eesmärk on esitada kollektsioonide uurijatele ja huvirühmadele rida analüüse, mis võrdlevad kultuurilise opositsiooni teket, institutsionaalset raamistust ja kollektsioonide ühiskondlikku kasutust endistes sotsialismimaades.

Haridus [Õppekava]

COURAGE tähendab haridust.

Haridusalane veebipõhine materjal toob esile varjatud ja seni vähem teadaoleva kultuurielu endistes sotsialismimaades, et hõlbustada selle perioodi õpetamist ja õppimist.

COURAGE arendab veebipõhiseid õppematerjale (õppekava) üliõpilastele ja õpetajatele efektiivseks kasutamiseks erinevates olukordades. COURAGE ühendab opositsiooniliste liikumiste väärtused ja ajaloo konkreetse keskkonna, piirkonna ning sotsiaalsete rühmadega. See seob kaasaja noori nende perekonnaloo ja sotsiaalajaloo temaatikaga.

Koolitus

COURAGE tähendab oskusteavet.

Koolituspäevad pakuvad võimalusi huvirühmade, ekspertide ja kasutajate võrgustike arendamisteks; samuti aitavad koolitused tundma õppida COURAGE registri kasutamist.

Koolitused pakuvad

 • informatsiooni ja nõuandeid, kuidas kasutada COURAGE registrit;
 • teavet, kuidas kasutada kollektsioone tõhusamalt pedagoogilistel eesmärkidel;
 • teavet kollektsioonide valdajatele kuidas oma kollektsioone esitleda tõhusamalt rahvusvaheliste ja riiklike kultuuri- ja teadusfondide abil ning rahvusvaheliste näituste kaudu.

Filmifestival

COURAGE tähendab hoolimist.

Dokumentaalfilmide festivalid on sündmused, kus visuaalne kogemus toob kokku kaasaja noored ja eksperdid ning endised teisitimõtlejad. Me julgustame nooremat põlvkonda hoolima minevikust ja aru saama kultuurilise opositsiooni tähtsusest.

COURAGE organiseerib endiste sotsialismimaade kultuurilist opositsiooni käsitlevate dokumentaalfilmide festivale samal ajal toimuvate ümarlaudadega. Dokumentaalfilmide festivalid toimuvad Budapestis, Varssavis, Prahas ja Bukarestis. Festivalid propageerivad kultuurilise opositsiooni kollektsioone kaasates külalisesinejaid, paludes neilt kommentaare ning selgitusi nende osaluse kohta filmide teemal.


Counterculture, Dissent and Cultural Opposition in the Former Socialist Countries in Eastern Europe

COURAGE presents a cross-Europe documentary film festival series.

 

Stops of the Film Festival:

Budapest, 1-2 June 2018

Prague, 30 Sept-5 Oct 2018

Warsaw, 7-9 Sept 2018

Greifswald, 16-24 Oct, 2018

Zagreb, 19-21 Oct 2018

Bratislava, 7-10 Nov 2018

Bucharest, 16-17 Nov 2018

Film screening in the building of the European Research Council in Brussels: 

A Journey to the Eastern European Underground with Award Winner Films.

Brussels, 28 January 2019

 

 

 


Trailer of the Film Festival:

FILMS


Nenad Puhovski │ Generation ‘68 │ 2016 │ 85 min │ HRV

Homage to a generation. The creator still shares the youthful enthusiasm of his generation, and he nurtures the idea of a revolution that will change the world. A revolution that remains “realistic and demands the impossible”. The Croatian film poses the question: how did the events of the era affect ordinary lives and society, and it shows what later generations can do with this legacy.


Stephan Coates & Paul Heartfield│ Roentgenizdat│ 2017 │ 25 min │ RUS/USA

Cold War era Leningrad: Soviet Russia has declared jazz, rock ‘n’ roll and other genres of music illegal, but the people have responded. Giving blood every week to earn enough money to buy a recording machine, Rudy Fuchs began copying forbidden records to be sold on street corners by shady dealers…


Mirosław Dembiński│ Orange Alternative│ 1988 │ 22 min │ POL

In 1982, graffiti images of orange dwarfs appeared on the walls of buildings in Wrocław. They “migrated” to other cities too. These dwarfs emerged as the symbol of the countercultural formation “Pomar Alternativa” (Orange Alternative).


Miroslav Janek │ Olga │ 2014 │ 84 min │ CZE

The police couldn’t break her, the castle didn’t change her: the remarkable story of Václav Havel’s reluctant first lady. Olga was a key intellectual in the 1950s and 1960s, who read his husband’s texts with a critical eye, and supported him in the hardest times. The documentary sheds light on the era in which Olga lived and on Olga herself presenting her highly original thoughts and memorable way of speaking.


Mária Takács │ Hot Men Cold Dictatorships │ 2015 │ 88 min │ HUN

What was it like to be a gay man before the regime change? Where and how could one get to know others? Were gay men kept under surveillance by the system? How did groups of friends develop in the decades? How did the regime change usher in change, and how did gay movement rise in Hungary? To find answers to thee questions, four young gay men hit the road.


Nenad Milošević│ The Other Line│ 2016 │ 108 min │ SRB

Why were the most creative and progressive artists in Yugoslavia silenced? Why are they still silenced today? The answers presented in this film are the results of ten years of hard work. They show us the exceptional avant-garde art scene of Novi Sad (concept art, experimental music, poetry) which emerged during the late 1960s and 1970s as a cultural melting pot of innovative Yugoslav nonconformist culture.


Ellin Hare│ From Us to Me: Life in East Germany Then and Now│ 2016 │ 87 min │ UK

In 1987, a British film crew gained unprecedented access and was able to film everyday life inside the GDR – but only the side of life that the state let them see. 25 years after the fall of the Berlin Wall the crew returned to the places and people they had visited at the time to see how their lives have changed and how they recall the “workers’ paradise”.


Keith Jones│ Vinyl Generation│ 2016 │ 72 min │ CZE/USA

In 1980s communist Czechoslovakia an emerging generation took inspiration from alternative culture, including punk rock and the neo-avantgarde, to create their own worldview, politics, and, eventually, a revolution leading to regime change. 25 years later, this unique generational perspective, more relevant than ever, is explored for the first time.


Slavomír Zrebný│Footprints in the Snow│ 2015 │ 53 min │ SVK/CZE

Harmless tourists or enemies of the system? The documentary is an exciting inquiry into how forbidden literature was smuggled to Czechoslovakia under the communist dictatorship. Why did people put their own freedom at risk in order to help preserve the inner freedom of others?


Ekaterina Minkova│ Next Stop: Odeon Cinema│ 2015 │ 69 min │ BGR

Sofia, Odeon Cinema: a legendary place. The city’s only archive cinema opened in 1961. Who were the guests of Odeon over the course of its existence? How did film censorship work under communism? The documentary opens a window to the Bulgarian urban culture of the past six decades.


Eszter Turán & Anna Koltay│ BP Underground│ 2017 │ 52 min │ HUN

Budapest around 1989: concerts in stuffy basements and ruined “houses of culture” filled with sweaty youngsters in search of meaning in their lives. This film recalls the golden age of the Hungarian hardcore/punk subculture, and it asks what happened to this culture. How did the scene affect society, and what role did Budapest play in the history of punk? Which were the best bands, clothing shops, cultic pubs? What ideas did this environment creat and how have these ideas shaped thinking in Hungary up to the present day?


Andrzej Wolski│ Józef Czapski: Witness of the Century, 1896-1993│ 2016 │ 58 min │ POL

Painter and writer Józef Czapski was a towering figure of Polish exile. Once a follower of Cézanne, he witnessed the Russian Revolution, fought for the Polish case, was taken as a POW, and lived in post-war Paris, where he edited the most significant Polish émigré journal, Kultura. Take a journey through European history by learning about his extraordinary life.


Ilinca Calugareanu│ Chuck Norris vs Communism│ 2015 │ 80 min │ ROM/UK

The illegal importation of American action and religious films on VHS cassettes was a common practice in Romania during the Ceaușescu era. Since there was no official dubding, all the actors had the same voice. The most famous voice of these dubbed films was Irina Margareta Nistor, who was the voice in Romanian of an array of American stars. This film recreates the epoch’s depressing and, at the same time, sweet-and-sour atmosphere.


Rossen Elezov│ Colors of the Voice│ 2015 │ 88 min │ BGR

A polyphonic sound captivates listeners. But what if an acappella choral performance is the work of a single person – the great jazz singer Yildiz Ibrahimova? Through the dramatic twist and turns of her life and music, we see shocking footage of the expulsion of the Bulgarian Turks across the border and the tragedy of their ruined lives.


Giedre Zickyte│ Master and Tatyana│ 2015 │ 78 min │ LIT

A story about a rebellious genius of photography, Vitas Luckus, and his passionate love for Tatyana Luckiene. Vitas was an extremely colourful personality: he kept a live lion in his apartment and he was among the first to document the flawed realities of the Soviet Union. A story about love and infidelity, freedom and conformity, hope and frustration, lies and the search for truth.

 

Partnerid

Meedia

Uudised

COURAGE presented in Brussels at the conference Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space

2016.10.12. 14:25

17. oktoober 2016, Brüssel Konverents  Euroopa mõistmine -Euroopa avaliku ja kultuuriruumi edendamine käsitles järgmisi teemasid: (digitaalne) kultuuripärand, identiteedi teke, Euroopa Liidu intellektuaalne, loominguline, […]

loe rohkem »»

Sihtrühmad

COURAGE’i esimene sihtrühm on kollektsioonide professionaalne isikkoosseis ja huvirühmad, kes tugevdavad oma mainet, tehes kollektsioonid laiemale riiklikule ja rahvusvahelisele avalikkusele lihtsamalt ligipääsetavaks.

Kollektsioonid Poliitika Koolitus

Teine sihtrühm on akadeemiliste uurijate ja õpetajate üleilmne kogukond. Nende jaoks kujutab veebipõhine andmebaas nii töövahendit kui ka juurdepääsu edasiseks uurimistööks.

Kollektsioonid Poliitika Uurimistöö

Kolmas sihtrühm on poliitikakujundajad kohalikul ja riiklikul tasandil, samuti Euroopa Komisjon ja teised Euroopa institutsioonid. COURAGE annab poliitika-alaseid soovitusi kollektsioonide kasutamise kohta uurimistöös ja hariduses.

Kollektsioonid Poliitika 

Neljas sihtrühm koosneb noorte põlvkonnast (koolilapsed, üliõpilased, noored professionaalid).

Näitus Haridus Filmifestival

Atraktiivsete audio-visuaalsete vahendite, interaktiivsete tegevuste ja kaasaegse sotsiaalmeedia abil muudab COURAGE kultuurilise opositsiooni väärtused ja pärandi nende jaoks isiklikuks kogemuseks.

Kontaktid