Projekt

Kes me oleme [Ülevaade]

Me oleme rahvusvaheline akadeemiline kogukond, keda huvitab kultuurilise teisitimõtlemise uurimine Ida-Euroopa sotsialismi tingimustes.

Me arvame, et enne 1989. aastat tähendas kultuur Ida-Euroopas enamat kui pelgalt sotsialistlikku realismi ja igavat propagandakunsti: hoolimata sotsialistlike režiimide rangest kontrollist edenesid teatud ajal ja kohtades alternatiivsed kultuurisündmused.

Me viime läbi uuringuid Ida-Euroopa endiste sotsialismimaade kultuurilise opositsiooni rikkaliku ja värvika pärandi kohta, õppides tundma ja võrreldes kultuurilist opositsiooni iseloomustavaid kollektsioone.

Me jutustame lugusid mitte-konformistlikust avangardsest kunstist, religioossetest liikumistest, kodanikualgatustest mitteametliku hariduse ja kirjastamise levitamisel, dissidentlikest liikumistest, underground punk- ja rockbändidest, alternatiivsetest elukorraldustest, isegi uudsetest spirituaalsetest tegevustest ja paljust muust.

Me loome esimese sidusandmebaasi nii online kui offline kujul era- ja avalike kollektsioonide kohta Euroopas, mis annavad tunnistust erinevate kultuurilise opositsiooni vormide püsimajäämisest endistes sotsialismimaades.

Me näitame kuidas need kollektsioonid toimivad, milliseid funktsioone täidavad oma ühiskonnas, kuidas esitlevad oma valdkonda ning uurimistulemusi kodumaisele ja  rahvusvahelisele avalikkusele.

Me teadvustame kommunistlike režiimide aegseid teisitimõtlemise vorme ja säilitame neid kui osa meie ühisest Euroopa pärandist!

Me tahame kultuurilise teisitimõtlemise elavaks muuta!

Ühinege COURAGE registriga! – Esitage oma kogu   Võtke kontakti

COURAGE (“Cultural Opposition – Understanding the CultuRalHeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries“ ehk „Kultuuriline opositsioon – teisitimõtlemise kultuuripärandi mõistmine endistes sotsialismimaades”) on kolmeaastane rahvusvaheline uurimisprojekt, mida rahastatakse Horizon 2020 teaduse ja innovatsiooni programmi raames.

Põhiinformatsioon

COURAGE
Kultuuriline opositsioon – teisitimõtlemise kultuuripärandi mõistmine endistes sotsialismimaades
Grandileping nr: 692919
Projekti veebilehekülg: http://cultural-opposition.eu
Tegevuse alguskuupäev: 1. veebruar 2016
Tegevuse lõppkuupäev: 31. jaanuar 2019
Partnerite arv: 12
Eeldatavad kulud (EUR): 2 484 917.50
Teema: Kultuuriline opositsioon endistes sotsialismimaades
Tegevuse liik: Teadus ja innovatsioon
Call: H2020-REFLECTIVE-2014-2015/H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/440-reflective-4-2015.html
Käesolevat projekti rahastab EL Horizon 2020 teaduse ja innovatsiooni programmi grandileping nr 692919.

Eesmärgid

COURAGE loob laiahaardelise online andmebaasi (digitaalregistri) olemasolevatest, ent  hajutatud kollektsioonidest, mis kirjeldavad kultuurilise opositsiooni vorme endistes sotsialismimaades, tehes need seeläbi kättesaadavamateks.

Kollektsioone analüüsitakse laiemas sotsiaalses, poliitilises ja kultuurilises kontekstis. Kultuurilise opositsiooni ajalooliste lähtekohtade ja pärandi erinevate vormide hindamine teeb võimalikuks nende kollektsioonide laiema leviku ja suurendab nende tähendust, mis on projekti peamiseks eesmärgiks.

COURAGE uurib

 1. Euroopa endiste sotsialismimaade kultuurilise opositsiooni liikumisi iseloomustavate era- ja avalike kollektsioonide teket ja arengut, pöörates erilist tähelepanu sellele, kuidas toimus üleminek opositsioonist peavoolu, privaatsest kasutusest avalikku;
 2. kollektsioonide poliitilist ja sotsiaalset rolli ning nende kasutust enne 1989. aastat ja sealt alates, ühtlasi fikseeritakse riiklikke pingutusi nende kollektsioonide hoidmisel, korrastamisel ja täiendamisel;
 3. eksiili rolli kollektsioonide toetamises, säilitamises ja levitamises raudse eesriide taga ja uuesti kodumaal, samuti väliskogukondade poolt tekitatud kollektsioonide kasutamist;
 4. kuidas on materiaalne kultuur dokumentide, esemete ja audio-visuaalse filmimaterjali näol esindatud: mida peeti ja mida mitte kollektsioneerimise ja säilitamise vääriliseks, milliseid objekte hinnati potentsiaalse ajalooallikana, millised jäeti kõrvale või eemaldati;
 5. kuidas on kollektsioonid organiseeritud ja korrastatud, kas nii nagu need esitati, eriti puudutab see kasutamise ja viitamise süsteeme: kuidas materjal on kogutud?;
 6. kollektsiooniga tegelenud isikute sotsiaalset tausta ja elukäiku;
 7. seotud institutsioonide ja huvirühmade sotsioloogiat, nende õiguslikku raami, finantstausta, omandiõigust ja juhtimist; kollektsioonide kasutajaskonna sotsiaalset ja kultuurilist kooslust ning ajaloo-alastes ja kultuuriloolistes uurimustes kasutamise viise;
 8. erinevat tüüpi kollektsioonide vahelise koostöö ja koostoime võimalikkust: missugused on olemasolevad ja võimalikud koostöö ja avaliku esitluse vormid, kuidas panustada strateegiate arendamisse tugevdamaks kollektsioonide-vahelist koostööd.

Partnerid

MTA BTK– Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences (Ungari)

IFIS PAN – Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences (Poola)

TCD – Trinity College Dublin (Iirimaa)

IOS Regensburg – Institute for East and Southeast European Studies, University of Regensburg (Saksamaa)

MTA TK – Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences (Ungari)

LII – Lithuanian Institute of History (Leedu)

CUNI – Charles University in Prague (Tšehhi)

UB – University of Bucharest (Rumeenia)

HIP – Croatian Institute of History (Horvaatia)

Comenius University in Bratislava (Slovakkia)

The University of Oxford (Inglismaa)

MTA SZTAKI – Institute for Computer Science and Control

Kohtumised [Sündmused]

TEGEVUSED

COURAGE arendab järgmisi innovaatilisi tegevusi:

Me loome veebipõhise andmebaasi

Me käivitame veebiportaali, et suurendada kollektsioonide vahelist koostööd

Me koostame veebipõhiseid õppematerjale

Me avaldame käsiraamatu

Me kureerime näitusi

Me organiseerime filmifestivale

Me õpetame huvirühmadele, ekspertidele ja kasutajatele registri kasutust ja sellega ühinemist.

Kollektsioonid [Register]

COURAGE tähendab registrit.

Kollektsioonide sidusandmebaas (register) annab rikkalikku ja kasulikku informatsiooni huvitavamate kultuurilist opositsiooni kajastavate kollektsioonide kohta eesmärgiga edendada koostööd, luua võrgustikke, õppida ja teha uurimistööd.

COURAGE loob kollektsioonide registri, mis suhestub kultuurilise opositsiooni erinevate vormidega laial geograafilisel alal, hõlmates EL liikmesriike ja potentsiaalseid liikmesriike endisest sotsialismimaade blokist. Me loome ühtlustatud kirjeldused kollektsioonidele ja vahenditele, mis teevad registri lihtsasti kasutatavaks ja uuritavaks. Meie lähenemisviisi kõige uuenduslikum aspekt seisneb sotsiaalsetes ja kultuurilistes praktikates, mis kaasnevad kollektsioonide kasutamisega, suurendades usku arhiivi võimesse olla mineviku varaait.

Seega ulatub projekt kultuurilise opositsiooni kollektsioonide registri loomisest palju kaugemale. See edastab nüansirikkama arusaama sellest, kuidas need kollektsioonid toimivad ja milliseid funktsioone vastavas ühiskonnas täidavad, omades ühtaegu laiemat tähendust kodumaisele ja rahvusvahelisele avalikkusele. Analüüsi peamiseks eesmärgiks on uurimisala laiendamine ja kollektsioonide mõju suurendamine, hinnates ajaloolistele algallikatele tuginevalt kultuurilise opositsiooni erinevate vormide pärandit tervikuna.

Kas teie arvates on üks oluline kollektsioon registrist puudu?

ÜHINEGE registriga COURAGE!

 

Näitus

COURAGE tähendab näitust.

Näitus võimaldab juurdepääsu seni vähetuntud kultuurilise opositsiooni tippteostele ning avab selle liikmete erinevaid huvipakkuvaid eluviise läbi paeluva visuaalse filmimaterjali ja vastselt avatud arhiividokumentide kaudu.

COURAGE loob nii online kui offline ehk veebipõhise ja rändnäituse vormi laiemale avalikkusele. Näitused eksponeerivad opositsioonikultuuri “salajasi radu”: riikideüleseid seoseid, Ida-Lääne vahelist kommunikatsiooni ja sellega põimunud subkultuure (punk- ja hipiliikumine, hulkurlus, jazz´i-turneed, kirikulaagrid). Ulatame käe noortele, poliitilise alatooniga linlikele subkultuuridele ja arendame uuenduslikke meetodeid, et koondada kollektsioone ja nende haldajaid. Kutsume üles sündmuste tunnistajaid ja kaasaegseid, kohalikke kogukondi ja erakogude omanikke esitlema oma kollektsioone eksponaatidena ka näitustel.

Poliitika

COURAGE tähendab uut poliitikat.

Poliitilised dokumendid aitavad otsustajatel ja rahastajatel ära tunda kultuurilise opositsiooni kollektsioonide sotsiaalset mõju ja kasulikkust ning hoolitseda foorumite eest, kus arutada ühishuvi pakkuvaid projekte.

Riikide aruanded poliitikakujundajatele selgitavad kontseptsioone ja institutsioone, mis on neid kollektsioone kujundanud ja arendanud hilis-sotsialismi perioodist kuni käesoleva ajani.  Selgitatakse välja peamised osalejad, nende lootused ja strateegiad. Toimunud muutused paigutatakse kollektsioonide poliitilisse, õiguslikku, majanduslikku ja kultuuriloolisse konteksti.

COURAGE valmistab poliitikakujundajate jaoks ette rea soovitusi, mis puudutavad  kollektsioonide tulevikku suunatud olulise tähtsusega küsimusi. Pakutakse välja võimalusi kultuurilise opositsiooni pärandi kasutamiseks, eriti näitust Euroopa Ajaloo Majas.

 

Uurimistöö

COURAGE tähendab uurimistööd.

Uurimistöö toob kokku tippasjatundjad endise kultuurilise opositsiooni alal, et koostada kõrgetasemeline ja olulist teavet sisaldav uuenduslik ja detailirikas käsiraamat.

Käsiraamatu eesmärk on esitada kollektsioonide uurijatele ja huvirühmadele rida analüüse, mis võrdlevad kultuurilise opositsiooni teket, institutsionaalset raamistust ja kollektsioonide ühiskondlikku kasutust endistes sotsialismimaades.

Haridus [Õppekava]

COURAGE tähendab haridust.

Haridusalane veebipõhine materjal toob esile varjatud ja seni vähem teadaoleva kultuurielu endistes sotsialismimaades, et hõlbustada selle perioodi õpetamist ja õppimist.

COURAGE arendab veebipõhiseid õppematerjale (õppekava) üliõpilastele ja õpetajatele efektiivseks kasutamiseks erinevates olukordades. COURAGE ühendab opositsiooniliste liikumiste väärtused ja ajaloo konkreetse keskkonna, piirkonna ning sotsiaalsete rühmadega. See seob kaasaja noori nende perekonnaloo ja sotsiaalajaloo temaatikaga.

Koolitus

COURAGE tähendab oskusteavet.

Koolituspäevad pakuvad võimalusi huvirühmade, ekspertide ja kasutajate võrgustike arendamisteks; samuti aitavad koolitused tundma õppida COURAGE registri kasutamist.

Koolitused pakuvad

 • informatsiooni ja nõuandeid, kuidas kasutada COURAGE registrit;
 • teavet, kuidas kasutada kollektsioone tõhusamalt pedagoogilistel eesmärkidel;
 • teavet kollektsioonide valdajatele kuidas oma kollektsioone esitleda tõhusamalt rahvusvaheliste ja riiklike kultuuri- ja teadusfondide abil ning rahvusvaheliste näituste kaudu.

Filmifestival

COURAGE tähendab hoolimist.

Dokumentaalfilmide festivalid on sündmused, kus visuaalne kogemus toob kokku kaasaja noored ja eksperdid ning endised teisitimõtlejad. Me julgustame nooremat põlvkonda hoolima minevikust ja aru saama kultuurilise opositsiooni tähtsusest.

COURAGE organiseerib endiste sotsialismimaade kultuurilist opositsiooni käsitlevate dokumentaalfilmide festivale samal ajal toimuvate ümarlaudadega. Dokumentaalfilmide festivalid toimuvad Budapestis, Varssavis, Prahas ja Bukarestis. Festivalid propageerivad kultuurilise opositsiooni kollektsioone kaasates külalisesinejaid, paludes neilt kommentaare ning selgitusi nende osaluse kohta filmide teemal.

Partnerid

Meedia

Uudised

COURAGE presented in Brussels at the conference Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space

2016.10.12. 14:25

17. oktoober 2016, Brüssel Konverents  Euroopa mõistmine -Euroopa avaliku ja kultuuriruumi edendamine käsitles järgmisi teemasid: (digitaalne) kultuuripärand, identiteedi teke, Euroopa Liidu intellektuaalne, loominguline, […]

loe rohkem »»

Sihtrühmad

COURAGE’i esimene sihtrühm on kollektsioonide professionaalne isikkoosseis ja huvirühmad, kes tugevdavad oma mainet, tehes kollektsioonid laiemale riiklikule ja rahvusvahelisele avalikkusele lihtsamalt ligipääsetavaks.

Kollektsioonid Poliitika Koolitus

Teine sihtrühm on akadeemiliste uurijate ja õpetajate üleilmne kogukond. Nende jaoks kujutab veebipõhine andmebaas nii töövahendit kui ka juurdepääsu edasiseks uurimistööks.

Kollektsioonid Poliitika Uurimistöö

Kolmas sihtrühm on poliitikakujundajad kohalikul ja riiklikul tasandil, samuti Euroopa Komisjon ja teised Euroopa institutsioonid. COURAGE annab poliitika-alaseid soovitusi kollektsioonide kasutamise kohta uurimistöös ja hariduses.

Kollektsioonid Poliitika 

Neljas sihtrühm koosneb noorte põlvkonnast (koolilapsed, üliõpilased, noored professionaalid).

Näitus Haridus Filmifestival

Atraktiivsete audio-visuaalsete vahendite, interaktiivsete tegevuste ja kaasaegse sotsiaalmeedia abil muudab COURAGE kultuurilise opositsiooni väärtused ja pärandi nende jaoks isiklikuks kogemuseks.

Kontaktid